• Wonen en omgeving

  De leegstand van het ...

  Het Koetshuis in Nieuwkoop staat al jaren leeg. Dit is voor de VVD een doorn in het oog. Het zou ingezet gaan worden als tijdelijk

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD vindt dat ...

  We vinden dat inwoners die een plan hebben voor het bouwen van een kleinschalig woningbouwproject meer ruimte moeten krijgen van d

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil concentratie ...

  Het handhaven van twee winkelcentra in de kern Nieuwkoop is met het oog op de landelijke ontwikkelingen in de detailhandel niet al

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil dat ...

  Binnen de gemeente zijn er verschillende plekken die er vervallen bij liggen. Deze plek

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil een ...

  Het “grasveld” aan de A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen ligt al veel te lang open, terwijl dit een mooie locatie in het centrum is

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil een schone ...

  We vinden het onacceptabel dat onkruid tot op kniehoogte staat. Er zal een passende en betaalbare oplossing moeten komen om het ve

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil een visie op ...

  Op de locatie van de Vlinder komt veel ruimte vrij en wat de VVD betreft biedt dat veel kansen. De VVD waakt ervoor om zomaar wat

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil leges voor ...

  Vergunningen worden wat ons betreft verstrekt tegen de kostprijs. We gaan er daarbij vanuit dat het daarop gerichte werkproces do

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil meer bouwen ...

  De VVD vindt het van belang dat het woningaanbod aantrekkelijk blijft voor alle bevolkingsgroepen en aansluit op de behoefte. Om j

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil permanente ...

  De VVD wil dat permanente bewoning op de zomerparken wordt vrijgegeven; de instemming van de provincie is hiervoor van belang. De

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD wil woningbouw ...

  De VVD vindt het belangrijk dat alle kernen van onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijven. Dit doen we door nieuwbouw te ver

  Lees meer
 • Wonen en omgeving

  De VVD zet in op meer ...

  De VVD vindt het niet realistisch om vast te houden aan een minimaal aantal te bouwen sociale huurwoningen. Er worden de komende j

  Lees meer
 • Verkeer en bereikbaarheid

  De VVD wil de ...

  De VVD wil hiervoor een derde fietserstunnel in de kern Nieuwkoop, zodat ook de Oranjewijk beter ontsloten is en kinderen veilig n

  Lees meer
 • Verkeer en bereikbaarheid

  De VVD wil doorgaand ...

  Over veel van onze wegen gaat doorgaand verkeer. Veel van deze wegen zijn hier niet (meer) op berekend en dat levert vaak onveilig

  Lees meer
 • Verkeer en bereikbaarheid

  De VVD wil verbindingen ...

  De VVD vindt dat de verbinding van onze gemeente met de regio’s Utrecht en Amsterdam kan worden verbeterd. Een betere aansluiting

  Lees meer
 • Verkeer en bereikbaarheid

  De VVD wil zoeken naar ...

  De provincie is van plan busverbindingen te intensiveren en te versnellen. Niet alle kernen in onze gemeente zijn aantrekkelijk vo

  Lees meer
 • Zorg en welzijn

  De VVD staat voor ...

  Dit kan alleen door echt goed aan te sluiten op iemands behoeften. Enerzijds doen we dat door het gemeentelijk loket op een persoo

  Lees meer
 • Zorg en welzijn

  De VVD wil dat mensen ...

  De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Wij willen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan om zo weer

  Lees meer
 • Zorg en welzijn

  De VVD wil Jeugdzorg ...

  De spin in het web is wat ons betreft het centrum van Jeugd en Gezin. Hieromheen bevindt zich een heel scala aan organisaties die

  Lees meer
 • Zorg en welzijn

  De VVD wil ...

  Mensen die werkloos zijn en graag weer aan het werk willen, moeten we goed ondersteunen. Hiervoor moeten vraag en aanbod op de arb

  Lees meer
 • Zorg en welzijn

  De VVD wil zorg ...

  Voor de VVD betekent dit dat we kijken naar mogelijkheden om in de wijk plekken te realiseren waar ouderen met servicegerichte zor

  Lees meer
 • Zorg en welzijn

  De VVD zet in op minder ...

  Op deze manier kunnen mensen sneller en beter geholpen worden. De gemeente werkt daarom samen met aanbieders die laagdrempelige zo

  Lees meer
 • Onderwijs en cultuur

  De VVD wil dat bij de ...

  Wat de VVD betreft gaan bij de realisatie van IKC’s de wensen en visie van de school vooraf aan tekeningen en berekeningen van de

  Lees meer
 • Onderwijs en cultuur

  De VVD wil doorpakken ...

  De komende jaren worden integrale kindcentra in de kernen Ter Aar en Zevenhoven gerealiseerd. Wat de VVD betreft, wordt er ook zo

  Lees meer
 • Onderwijs en cultuur

  De VVD zet zich in voor ...

  De gemeente moet blijven investeren in een duurzame relatie tussen onderwijs en ondernemers om een zo soepel mogelijke overgang va

  Lees meer
 • Onderwijs en cultuur

  De VVD ziet een ...

  De bibliotheek heeft de afgelopen jaren een transitie ingezet omdat de traditionele rol niet meer voldoet. Naast de leesfunctie li

  Lees meer
 • Vrije tijd, sport en recreatie

  De VVD vindt dat ...

  De VVD houdt niet van betutteling. We willen inwoners en ondernemers de ruimte geven om evenementen en andere activiteiten die goe

  Lees meer
 • Vrije tijd, sport en recreatie

  De VVD wil alle ...

  De VVD is de sportpartij bij uitstek. Sport is naast essentieel middel voor een vitaal leven, ook nog eens een uitstekend sociaal

  Lees meer
 • Vrije tijd, sport en recreatie

  De VVD wil dat de ...

  Het toegankelijk maken en houden van onze Plassen is belangrijk. De Nieuwkoopse Plassen moeten open blijven en de Langeraarse Plas

  Lees meer
 • Vrije tijd, sport en recreatie

  De VVD wil een ...

  De VVD wil dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om de Ringdijk en het Argonnepark met elkaar te verbinden. Dit levert veel wand

  Lees meer
 • Vrije tijd, sport en recreatie

  De VVD wil meer ...

  De VVD ziet dat vooral de leeftijdsgroep van 13-17 jaar tussen de wal en het schip valt. Vaak zien we dat deze groep niet echt een

  Lees meer
 • Vrije tijd, sport en recreatie

  De VVD wil verenigingen ...

  De VVD is trots op de vele verenigingen die de gemeente rijk is en vindt dat we deze goed moeten ondersteunen. Er is dringend beho

  Lees meer
 • Vrije tijd, sport en recreatie

  De VVD zet in op ...

  De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de voetbalcomplexen in de gemeente; er is veel gerealiseerd en daar zijn we heel bli

  Lees meer
 • Bestuur, financiën en ...

  De VVD vindt dat de ...

  Wat de VVD betreft moet de overheid altijd kritisch kijken naar de manier waarop het zelf functioneert. De VVD wil het functionere

  Lees meer
 • Bestuur, financiën en ...

  De VVD wil dat er ...

  De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten opgestart waarover de VVD op voorhand al had gezegd dat het resultaat niet tegen de

  Lees meer
 • Bestuur, financiën en ...

  De VVD wil een andere ...

  Waar de dorpsraad nu is ingericht als informatiemiddel voor het college zien wij veel in meer contact tussen dorps- en gemeenteraa

  Lees meer
 • Bestuur, financiën en ...

  De VVD wil samenwerking ...

  Door inwoners en ondernemers te betrekken bij het vergroten van onze veiligheid bereiken we snellere en betere resultaten. Goede i

  Lees meer
 • Bestuur, financiën en ...

  De VVD zet in op ...

  Het eigen huis mag wat de VVD betreft geen melkkoe zijn voor de gemeentekas. Stijging van de OZB moet beperkt en passend blijven.

  Lees meer
 • Bestuur, financiën en ...

  De VVD zet in op slimme ...

  Nieuwkoop is geen grote gemeente en moet daarom samenwerken met andere gemeenten in de regio. Dit is niet alleen noodzakelijk, maa

  Lees meer
 • Economie en ondernemen

  De VVD vindt dat we ...

  Wat de VVD betreft horen agrariërs en tuinbouwers in onze gemeente thuis. Plannen waarbij agrarische ondernemers die hun beroep ui

  Lees meer
 • Economie en ondernemen

  De VVD wil bestaande ...

  We vinden het van belang om nauw met ondernemers op te trekken bij onze huidige bedrijventerreinen. Door ondernemers wordt gevraag

  Lees meer
 • Economie en ondernemen

  De VVD wil dat ...

  Wat de VVD betreft wordt er voortvarend doorgepakt met het uitvoeren van de economische actie-agenda. We willen investeren in het

  Lees meer
 • Economie en ondernemen

  De VVD wil doorpakken ...

  De VVD is van mening dat er doorgepakt moet worden met de aanleg van glasvezel. De digitale snelweg is van steeds groter belang, m

  Lees meer
 • Economie en ondernemen

  De VVD wil grenzen ...

  Natuurbeheer en -regelgeving is noodzakelijk voor het behoud van de mooie en unieke natuur die wij in onze gemeente hebben. Wat de

  Lees meer
 • Economie en ondernemen

  De VVD wil investeren ...

  De detailhandel in onze dorpen staat onder druk. Er ligt hier dan ook een belangrijke rol voor de politiek. Stilzitten is er wat d

  Lees meer
 • Economie en ondernemen

  De VVD wil kansen ...

  Nieuwkoop heeft veel ZZP’ers. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de economische ruggengraat van de gemeente en de VVD wil hen

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  De VVD ondersteunt het ...

  Het Rijksbeleid wordt door ons overgenomen. In de gemeente gaan we ons energieverbruik beperken door de bouw van energie-neutrale

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  De VVD wil doelmatig ...

  In de gemeente moet de afvalscheiding verbeterd worden. De keuze is op dit moment DIFTAR of nascheiding. De verschillen dienen goe

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  De VVD wil een gemeente ...

  We zorgen voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen waaronder de scholen en sporthallen. Dit doen wij bijvoorbeeld door het

  Lees meer