VVD: maak zichtbare afweging tussen lokale belastingdruk en voorzieningenniveau

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stelde de VVD de lokale lastendruk aan de orde. Zeker voor ondernemers ligt met name de OZB -in vergelijking met de regio- op een bovengemiddeld niveau. De VVD vindt dat een voor inwoners zichtbare afweging tussen belastingdruk en voorzieningenniveau, zoals sporthallen, groen en wegen, moet plaatsvinden. De kans dat die discussie gevoerd zal worden, is groter geworden nu het kabinet de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied op de politieke agenda heeft gezet. Als gemeenten meer te zeggen krijgen over de belastingen, die zij inwoners opleggen, zullen zij ook duidelijk moeten maken wat daar tegenover staat.

Particuliere bouwinitiatieven
Een tweede onderwerp dat door de VVD is aangekaart, is meer ruimte geven aan kleine particuliere bouwinitiatieven. De praktijk is dat bouwverzoeken van inwoners, die niet in het bestemmingsplan passen, vrijwel kansloos zijn. De VVD wil daar verandering in brengen. De opbrengst van de discussie met de verantwoordelijk wethouder is, dat dit onderwerp -na het vaststellen van de Woonvisie in oktober- terug op de politieke agenda komt. Als het aan de VVD ligt om een structurele oplossing te vinden.Problematiek rondom Natura-2000
De VVD vroeg ook aandacht voor de gevolgen van het Programma Aanpak Stikstof (kortweg PAS) op ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het beperken van stikstofuitstoot vanwege het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck mag er niet toe leiden, dat bouwen en bedrijvigheid in Nieuwkoop “op slot” gaan.Financiële problemen SWA en Omgevingsdienst
De VVD kaartte de grote financiële problemen bij de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn (SWA) aan. Wij zijn van mening dat bestuurlijk eerder ingegrepen had moeten worden. Nieuwkoop heeft een aandeel van 10% in de SWA. Het risico dat Nieuwkoop loopt wordt geschat op 1,5 miljoen Euro. Om dit risico op te vangen moet de reserve met € 700.000,-- worden verhoogd. De wethouder kon niet toezeggen, dat daarmee de financiële problemen van de SWA volledig in beeld zijn en dat er later niet nog meer geld bij moet. Reden voor de VVD om de ontwikkelingen bij de SWA scherp te blijven volgen. Dat geldt ook voor de situatie bij de Omgevingsdienst West Holland, waar Nieuwkoop haar milieutaken heeft ondergebracht. Ook deze dienst zit in financieel zeer zwaar weer. Om de begroting sluitend te krijgen moet structureel meer dan 0,5 miljoen Euro worden bezuinigd. Vorige maand heeft de Nieuwkoopse gemeenteraad gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Dat lijkt er niet te komen. Het Algemeen Bestuur bespreekt op 4 juli 2016 alternatieve plannen. Tijdens het vragen halfuur stelde de VVD hierover mondelinge vragen. Wij wilden weten wat de portefeuillehouder vond van de plannen en of Nieuwkoop ging meewerken. Tot teleurstelling van de VVD werden de antwoorden niet gegeven. Die volgen later schriftelijk. Zodoende is het voor de gemeenteraad vooraf niet duidelijk welk standpunt de gemeente gaat innemen.Glasvezel en Werkervaringsplaatsen MBO
Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie was de VVD mede-indiener van een motie, die beoogt mbo-studenten werkervaring bij de gemeente op te laten doen. Tot nu toe zijn werkervaringsplaatsen alleen beschikbaar voor hbo- en universitaire studenten.

Verder heeft de VVD een amendement gesteund waarmee eenmalig € 20.000,-- wordt vrijgemaakt als steun in de rug voor het project glasvezel in de buitengebieden van Nieuwkoop. De urgentie is groot. Als de benodigde 60% van alle bewoners niet wordt gehaald, betekent dat niet alleen het einde van een uniek project. Ook is niet aannemelijk, dat een kans als deze zich opnieuw zal voordoen.

 

De VVD-fractie wenst u allen een ontspannen en zonnige zomer toe!