Standpunten VVD tijdens besluitvormende raad over huisvesting statushouders, geheime stukken en onderzoek SWA

De raadsvergadering van afgelopen donderdag 21 april stond in het teken van besluitvorming over huisvesting en integratie van statushouders, het geheimhouden van antwoorden op vragen van de VVD en een opzienbarend rapport over de kritieke situatie bij de sociale werkplaats (SWA) in Alphen. Lees meer over de standpunten van de VVD.

Tijdens de besluitvormende raad op donderdag 21 april jl. kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Huisvesting en integratie statushouders in Nieuwkoop

De afronding van een intensief traject gericht op het vinden van geschikte locaties voor de huisvesting van statushouders leidde tot besluitvorming door de gemeenteraad.


De meeste discussie en zorg was er over de tijdelijke huisvesting van (alleen reizende) statushouders in het Koetshuis (kern Nieuwkoop). De VVD diende een amendement in dat nadrukkelijk rekening hield met de zorgen bij omwonenden. Kern van ons wijziging- voorstel was: een gefaseerde huisvesting, 15 personen in 2016 en 15 personen in 2017, maximaal 5 jaar gebruik van het Koetshuis, een huismeester die permanent aanwezig is, de ingang tot het Koetshuis aan de achterzijde maken en na 2 jaar de situatie evalueren. Dit amendement kreeg geen echter steun van de raad. Omdat het (aangepaste) voorstel m.b.t. het Koetshuis onvoldoende rekening hield met de zorgen van omwonenden heeft de VVD tegen dit voorstel gestemd. Wij gaan het huisvesten van alleen reizende statushouders in het Koetshuis goed volgen.

Succes was er wel voor een VVD-amendement, mede ingediend door MPN-PN, om statushouders snel de Nederlandse taal te laten leren en aan het werk te helpen. De VVD vindt dit van groot belang, zeker nu blijkt dat inburgeringstrajecten, zowel landelijke als in Nieuwkoop, niet succesvol zijn. De VVD heeft er -samen met MPN-PN- ook voor gezorgd dat jaarlijks een gesprek met statushouders plaatsvindt om na te gaan hoe het gaat met taal leren en werk vinden. 


Antwoorden op vragen VVD over gratis camperplaatsen “geheim”?

Openbaarheid is de regel, geheimhouding de uitzondering bij het nemen van besluiten door de gemeente. De antwoorden op vragen van de VVD over een besluit m.b.t. gratis camperplaatsen kregen echter het stempel “geheim”. Dat is voor de VVD onverteerbaar. Er moest een amendement aan te pas komen om burgemeester en wethouders van gedachten te doen veranderen. De VVD blijft kritisch als het gaat om het geheim verklaren van informatie. Besluiten moeten in principe openbaar zijn en daarmee transparant voor alle inwoners van Nieuwkoop.Vervolg op kritisch rapport over de SWA

Een onderzoeksbureau heeft een zeer kritisch rapport over de sociale werkplaats in Alphen uitgebracht. Directe aanleiding was het bericht, dat de SWA een structureel jaarlijks tekort heeft van meer dan 1 miljoen Euro. De gemeente Nieuwkoop betaalt 10% mee aan deze werkplaats. Onze gemeente zal dus jaarlijks meer dan 100.000,-- Euro moeten bijdragen aan dit tekort.


De verantwoordelijk wethouder in Alphen heeft aan deze situatie consequenties verbonden en is afgetreden. Zonder initiatief van de VVD en MPN-PN was het onderzoek in Nieuwkoop niet openbaar besproken. De bespreking tijdens de raadsvergadering van 
7 april jl. was echter teleurstellend. Alle politieke partijen waren het eens met de conclusies van de onderzoekers. Echter actie vanuit de raad werd niet nodig geacht. De VVD heeft het daar niet bij gelaten. Samen met MPN-PN zijn afgelopen donderdag twee moties ingediend.

Eén van de problemen is dat sprake is van onvoldoende “tegenspraak” bij het besturen van de SWA. Dat is niet verwonderlijk, want de bestuurders (wethouders) die het dagelijks bestuur vormen, zitten ook in het toezichthoudende algemeen bestuur. Dat is niet alleen een ongezonde situatie, het is ook wettelijk verboden. Voor de meerderheid van de gemeenteraad is dat geen probleem. De motie van VVD en MPN-PN om hierin verandering te brengen werd verworpen.

Op de tweede motie, die beoogt de gemeenteraad in het vervolg beter te betrekken bij wat bij de SWA gebeurt, is door verantwoordelijk wethouder Trudy Veninga wel positief gereageerd. In lijn met wat het college in Alphen aan den Rijn heeft uitgesproken, gaf zij aan dat de Nieuwkoopse gemeenteraad bij de vervolgstappen nadrukkelijk wordt betrokken.

De VVD zal dit onderwerp kritisch blijven volgen, omdat het Nieuwkoopse medewerkers bij de SWA raakt én alle inwoners van onze gemeente door het structurele tekort waar Nieuwkoop aan moet meebetalen.