VVD breekt lans voor minder regels tijdens besluitvormende raad

De VVD-fractie heeft tijdens de besluitvormende raad een lans gebroken voor minder regels bij het indienen van ideeën uit de Nieuwkoopse samenleving. Volgens de VVD werpen de voorgestelde 14 (veertien !) algemene criteria een hoge drempel op voor inwoners om met ideeën te komen. Daarom werd een amendement ingediend om dat aantal terug te brengen tot 5.

Tijdens de besluitvormende raad op donderdag 18 februari jl. kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Actieplan Nieuwkoop Werkt

Voor een goede match tussen vraag naar en aanbod van werk is een goede dienstverlening aan Nieuwkoopse werkgevers van groot belang. In het actieplan staat hoe de gemeente de lokale werkgevers gaat ondersteunen als het gaat om het koppelen van werkzoekenden aan vacatures. De VVD hamerde erop, dat er geen “doublures” mogen ontstaan, omdat het Werkgeversservicepunt in Alphen ook werkgeversdiensten verleent. Ook drong de VVD aan op een evaluatie van de resultaten van het Nieuwkoopse aanspreekpunt voor werkgevers. Dat aanspreekpunt moet een “plus” opleveren. De wethouder zegde toe, dat er in de Najaarsnota een evaluatie komt.


Procesvoorstel regionale uitstraling kern Nieuwkoop

Inzet is de bovenregionale uitstraling van de kern Nieuwkoop te versterken. Burgemeester en wethouders legden een voorstel aan de gemeenteraad voor waarmee de uitgangspunten voor dit proces zijn vastgesteld.
De VVD benadrukte het belang van een integrale aanpak (ruimtelijk, maatschappelijk, economie en toerisme). De kern Nieuwkoop is gebaat bij een ‘snelle actie’ om haar toekomst duidelijk te krijgen. Daarvoor is een aanpak gesteund door een brede groep inwoners, ondernemers en organisaties uit de kern van groot belang. De VVD stemde er mee in, dat het proces door een extern bureau wordt begeleid. In de opdracht aan het bureau dienen naar de mening van de VVD duidelijke doelen gesteld te worden om teleurstelling achteraf over het resultaat te voorkomen. Voor de VVD is ook van belang dat de gebiedsgrens, waarop het proces zich richt niet stopt bij het Meijepad. Verderop liggen immers het smederijmuseum, twee cafés en een hotel-restaurant. In het voorstel is opgenomen dat de gemeenteraad betrokken blijft bij het proces. Voor de VVD biedt dit de mogelijkheid de vinger aan de pols te houden als het gaat om de uitvoering van het plan.

 

Criteria voor toekennen budget aan initiatieven uit de samenleving

Dit voorstel heeft als doel de raad te informeren over de criteria, zoals burgemeester en wethouders  deze in eerste instantie vastgesteld hebben voor het toekennen van geld aan initiatieven van Nieuwkoopse inwoners, ondernemers en instellingen. In totaal gaat het om 14 algemene criteria waaraan initiatieven moeten voldoen. Dat vindt de VVD veel te veel. Het stimuleert inwoners allerminst om met goede ideeën, die iets betekenen voor de Nieuwkoopse samenleving te komen, als een woud aan regels wordt gesteld. De VVD diende een amendement in om het aantal terug te brengen naar 5. Wij kregen alleen de steun van MPN-PN; een meerderheid van de raad stemde tegen het amendement. De VVD zal er alert op blijven hoe deze verzwaring van de regeldruk in de praktijk uitpakt.


Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017

Er is inmiddels bijna een jaar ervaring opgedaan met de inkoop en uitvoering van de jeugdhulp. Jeugdhulp wordt door Holland Rijnland voor 13 gemeenten ingekocht. Vanaf 2017 kan worden gekozen voor een nieuwe inkoopprocedure. De uitgangspunten voor inkoop van jeugdhulp zijn verscherpt en geconcretiseerd.
De besluitvorming in de raad werd “overschaduwd” door het besluit van de gemeente Alphen aan den Rijn om zelf een deel van de inkoop te gaan regelen. Wat dat financieel en voor de in te kopen jeugdhulp betekent, is nog niet duidelijk. Om die reden steunde de VVD een motie, die het college opdraagt om samen met Holland Rijnland en Alphen aan den Rijn in overleg te gaan. Dit vanuit het standpunt, dat (extra) kosten als gevolg van het besluit van Alphen door deze gemeente zelf gedragen dienen te worden. De VVD blijft de ontwikkelingen rond de inkoop van jeugdhulp 2017 goed volgen, zowel in het belang van de kostenontwikkeling als in het belang van het kunnen blijven bieden van passende jeugdhulp.