VVD-fractievergadering maandag 15 februari 2016

De fractievergaderingen van de VVD zijn openbaar. De VVD-fractie nodigt belangstellenden van harte uit voor haar vergadering op maandag 15 februari. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1) en start om 20.00 uur. Bent u geïnteresseerd of wilt u een onderwerp met de VVD-fractie bespreken? U bent van harte welkom. Meld u dan aan via de fractievoorzitter Paul Platen (06 – 223 989 75 of mr.pplaten@gmail.com).

Op de agenda a.s. maandag staan onder meer de volgende onderwerpen:

 

·         Raadsvoorstel regionale uitstraling kern Nieuwkoop

Inzet is de bovenregionale uitstraling van de kern Nieuwkoop te versterken. Burgemeester en wethouders leggen een voorstel aan de gemeenteraad voor waarmee de uitgangspunten voor dit proces worden vastgesteld.

 

·         Raadsvoorstel Actieplan Nieuwkoop werkt

Voor een goede match tussen vraag en aanbod van werk is een goede dienstverlening aan de werkgever van groot belang. In het actieplan Nieuwkoop Werkt staat de werkgever dan ook centraal. In het actieplan staat hoe de dienstverlening aan de werkgever op lokaal niveau wordt vorm gegeven.

 

·         Raadsvoorstel criteria voor toekennen budget voor initiatieven uit de samenleving

Dit voorstel heeft als doel de raad kennis te laten nemen van de criteria, zoals burgemeester en wethouders  deze in eerste instantie vastgesteld heeft voor het toekennen van gelden voor samenlevingsinitiatieven. De gemeenteraad kan eventuele zienswijzen aangeven. Het uitgangspunt is om één set van criteria te gebruiken voor het financieren van de initiatieven van de Nieuwkoopse samenleving.

 

·         Raadsvoorstel inkoopstrategie jeugdhulp 2017

Er is inmiddels bijna een jaar ervaring opgedaan met de inkoop en uitvoering van de jeugdhulp. Vanaf 2017 kan worden gekozen voor een nieuwe inkoopprocedure. In de notitie Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 wordt hiervoor een voorstel gedaan. De uitgangspunten voor inkoop van jeugdhulp zijn verscherpt en geconcretiseerd, vooral met betrekking tot de ruimte voor lokale sturing binnen de regionale kaders.